Oznámení o aplikaci přípravků na ochranu rostlinOZNÁMENÍ
o aplikaci přípravků na ochranu rostlin nebezpečných a zvlášť nebezpečných pro včely


Orálek rostlinná výroba s.r.o., se sídlem: Legionářská 115, 79807 Brodek u Prostějova, Vám dle § 51 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) zákona č. 326/2004 ve znění vyhlášky č. 428/2017 Sb. o rostlinolékařské péči v platném znění a § 9 a § 10 vyhlášky č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin nebezpečných a zvlášť nebezpečných pro včely, oznamuje provedení aplikace přípravku ochrany rostlin.


obchodní název přípravku na ochranu rostlin: SPIDER 550 EC


Přípravek bude aplikován na veškeré nekvetoucí porosty řepky.


Pozemky (LPIS, název PB, k.ú.)
2101/2 Zmolovité Otaslavice / Vincencov
2207/3 Podštěrčí Otaslavice
2402/13 Zámecká Otaslavice


Datum aplikace:  od 10 .4. 2019 do 19. 4. 2019


Aplikace bude prováděna v okruhu 5 km (vzdušnou čarou) od stanoviště včelstev.


Za Orálek rostlinná výrova s.r.o.
Lenka Orálková
Kontakt: oralek.rostlinna@seznam.cz


pata_910.png